Tiel Nood en Kleine Kernen - De Balije 9

Het bestemmingsplan Tiel Noord en kleine Kernen gaat over het oude school aan de Balije 9.

Aanleiding

De voormalige schoollocatie aan de Balije 9 zal worden gesloopt om de realisatie van 36 appartementen in de sociale huur mogelijk te maken van de woningcorporatie KleurrijkWonen. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan, om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 14 september tot en met 26 oktober 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn drie zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2023 het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen – De Balije 9 vastgesteld. De raad heeft het bestemmingsplan op enkele onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Het betreft:

  • Het aanpassen van de toegestane bouwhoogten in de toelichting
  • Het verwijderen van specifieke gebruiksregels binnen de bestemming groen en verkeer.
  • Het toevoegen van een maximum bouwhoogte van verkeer- en lichtmasten binnen de bestemming groen.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 19 april tot en met 30 mei 2023 ter inzage. U kunt de stukken digitaal raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00055-va01externe-link-icoon

Ook kunt u terecht bij het Omgevingsloket, waar u uw vragen kun stellen of een afspraak kunt maken op werkdagen via e-mail: omgevingsloket@tiel.nl, telefonisch op maandag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur via: 0344 - 637 167. Let op: de stukken liggen niet meer fysiek in de kast van het gemeentehuis. Mocht u de stukken willen ontvangen, kunt u de digitale bestanden opvragen via het Omgevingsloket.

Beroep instellen

In de periode van 19 april tot en met 30 mei 2023 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 31 mei 2023.

Crisis en herstelwet van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn  kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. De Raad van State doet binnen 6 maanden uitspraak op beroep. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Alle verdere informatie vindt u op de projectpagina De Balije 9externe-link-icoon.