Tiel Noord en Kleine Kernen – Burgemeester Meslaan 66

Publicatiedatum: 
27 jan 2022
Het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen gaat over het perceel Burgemeester Meslaan 66 te Tiel, waar een voormalig metaalverwerkingsbedrijf staat.

Aanleiding

Het voormalig metaalverwerkingsbedrijf aan de Burgemeester Meslaan 64-66 is al tijden niet meer in gebruik en past ook niet meer in het hedendaagse straatbeeld van de woonwijk Drumpt. Voor de herontwikkeling van dit perceel ligt een plan om zes vrijstaande woningen te realiseren, waarvan vijf via een nieuwe ontsluitingsweg worden ontsloten en één woning aan de Burgemeester Meslaan zelf zal ontsluiten. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Voor dit plan is het ontwerp bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen – Burgemeester Meslaan 66 opgesteld. Op 25 januari 2022 heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten dat voor dit bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden vastgesteld. Op basis van de beschrijving van de milieueffecten (aanmeldnotitie) worden geen gevolgen voor het milieu verwacht die zo groot zijn dat het opstellen van een m.e.r. noodzakelijk is.

Het m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit voor het nieuwe bestemmingsplan. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u wel geven in een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan.

Ter inzage legging

Het ontwerp bestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen vanaf 2 februari tot en met 16 maart 2022 ter inzage liggen bij het Omgevingsloket in het stadhuis aan de Achterweg 2 te Tiel.

Indienen van een zienswijze

In de periode van 2 februari tot en met 16 maart 2022 kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen – Burgemeester Meslaan 66'. De Zienswijzebrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten. 
  • Mondeling – Neem contact op met de gemeente Tiel, mevrouw Rispens via 06 - 11167486.

Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Informatieavond

Op 14 februari 2022 organiseert de gemeente een informatieavond voor alle omwonenden en geïnteresseerden over het ontwerp bestemmingsplan, stedenbouw en het definitieve bouwplan. Mocht u willen deelnemen, moet u zich hier voor aanmelden door een mail te sturen naar erispens@tiel.nl met hierin vermeldt uw naam/namen, emailadres en telefoonnummer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier via plannen zoeken op ‘Tiel Noord en Kleine Kernen – Burgemeester Meslaan 66 of via het plannummer op ‘NL.IMRO.0281.BP00059-on01’.

Documenten