Tiel Noord en Kleine Kernen – Burgemeester Meslaan 66

Het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine Kernen gaat over het perceel Burgemeester Meslaan 66 Tiel, waar een voormalig metaalverwerkingsbedrijf staat.

Aanleiding

Het voormalig metaalverwerkingsbedrijf aan de Burgemeester Meslaan 64-66 is al tijden niet meer in gebruik en past ook niet meer in het hedendaagse straatbeeld van de woonwijk Drumpt.

Voor de herontwikkeling van dit perceel ligt een plan om zes vrijstaande woningen te realiseren, waarvan vijf via een nieuwe ontsluitingsweg worden ontsloten en één woning aan de Burgemeester Meslaan zelf ontsluit.

De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 10 februari tot en met 16 maart 2023 ter inzage gelegen. In deze periode zijn in totaal 5 zienswijzen ingediend.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 19 oktober 2022 het bestemmingsplan 'Tiel Noord en Kleine Kernen – Burgemeester Meslaan 66' vastgesteld. De Raad heeft het bestemmingsplan op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Het betreft:

  • Het verduidelijken van de waterparagraaf in de toelichting: over hoe wordt omgegaan met hemelwaterafvoer van het bouwplan.
  • De toevoegen van de notitie over hemelwaterafvoer aan de onderzoeksbijlagen.
  • Het verduidelijken van milieuparagraaf in de toelichting: over hoe wordt omgegaan met asbestsanering.
  • Het toevoegen van het asbestsaneringsonderzoek aan de onderzoeksbijlagen.
  • Het toevoegen van toegestane bouw en goot hoogte aan de verbeelding.
  • Het tekstueel aanpassen van de quickscan ecologie in de onderzoeksbijlagen: één zin is niet afgemaakt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.