Tiel Oost - Twaalf Apostelen

Het bestemmingsplan Tiel Oost – Twaalf Apostelen gaat over het braakliggende stuk grond tussen de Betuwestraat en de Twaalf Apostelen in Tiel.

Aanleiding

De oude bedrijfshallen op het terrein zijn in 2021 gesloopt en de twee voormalige bedrijfswoningen aan de Grotebrugse Grintweg zijn opgeknapt. Het plan bestaat uit de bouw van 10 nieuwe woningen op de braakliggende grond: 4 aan de Twaalf Apostelen en 6 aan de Betuwestraat. De oude bedrijfswoningen worden ook omgezet naar burgerwoningen. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter visie gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend op het plan.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 27 maart 2024 het bestemmingsplan Tiel Oost – Twaalf Apostelen ongewijzigd vastgesteld. 

Stukken inzien en beroep

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen van 10 april tot en met 21 mei 2024 ter visie. Als u een toelichting wil op het bestemmingsplan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen op omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?lanidn=NL.IMRO.0281.BP00056-va01externe-link-icoon

Beroep

In de periode van 10 april tot en met 21 mei 2024 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan

Een beroepschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 22 mei 2024.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

U kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen via de volgende website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/view?lanidn=NL.IMRO.0281.BP00056-va01externe-link-icoon