Tiel West - Burgemeester van Welderenstraat

Het bestemmingsplan Tiel West - Burgemeester van Welderenstraat gaat over het perceel Burgemeester van Welderenstraat 2-66 in Tiel.

Aanleiding

De huidige 32 sociale huurwoningen op deze locatie zijn verouderd en toe aan vernieuwing. Voor de herontwikkeling van de locatie ligt een bouwplan met 60 appartementen voor de sociale huur die allemaal een eigen parkeerplaats krijgen in de ondergrondse garage. Ook is er voor bezoekers parkeergelegenheid aan de straat.

De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om de woningbouw toch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het ontwerpbesluit en het bestemmingsplan van 23 november 2022 tot en met 3 januari 2023 ter inzage gelegen. In deze periode zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend.

Besluit Hogere Grenswaarde

Burgemeester en wethouders van Tiel hebben conform de Wet geluidhinder een besluit Hogere Waarde ongewijzigd vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 48 woningen in het plangebied vastgelegd. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit Wet geluidhinder.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2023 het bestemmingsplan Tiel West– Burgemeester van Welderenstraat vastgesteld. De Raad heeft het bestemmingsplan op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het betreft: 

  • Het verlagen van de maximale bouwhoogten met 1 meter in de verbeelding.
  • Het toevoegen van regels die grondwaterneutraal bouwen garanderen.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit kunt u van 30 augustus 2023 tot en met 10 oktober 2023 op afspraak inzien in het stadhuis, Achterweg 2  Tiel. U kunt telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen op omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website:  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0281.BP00065-va01 

Beroep instellen

In de periode 30 augustus tot en met 10 oktober 2023 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 11 oktober 2023.

Crisis en herstelwet van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn  kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. De Raad van State doet binnen 6 maanden uitspraak op beroep. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

In het kader van het bestemmingsplan Tiel West - Burgemeester van Welderenstraat hebben Burgemeester en wethouders van Tiel conform de Wet geluidhinder een besluit Hogere Waarde vastgesteld. Hierin is de maximale geluidsbelasting voor 48 woningen in het plangebied vastgelegd.

Het ontwerpbesluit heeft tezamen met het ontwerp bestemmingsplan Tiel West - Burgemeester van Welderenstraat vanaf 23 november 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit Wet geluidhinder.

Inzage

Het besluit ligt tezamen met het bestemmingsplan Tiel West - Burgemeester van Welderenstraat vanaf 30 augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2  Tiel.

Beroep

Binnen de hierboven genoemde termijn van 6 weken kan door belanghebbenden en een ieder die een zienswijze heeft ingediend schriftelijk beroep worden ingesteld.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.