Tiel West – Maurikstraat 1

Publicatiedatum: 
5 mrt 2021
Het bestemmingsplan Tiel West – Maurikstraat 1 gaat over het perceel Maurikstraat 1, waar het gebouw van de voormalige Rotondaschool staat.

Plattegrond met rode stip die de locatie van het bestemmingsplan aan wijst
Aanleiding

Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van een Islamitisch Cultureel Centrum op de plek van de voormalige Rotondaschool aan de Maurikstraat 1. Dit Centrum wordt een ontmoetingsplek voor alle inwoners en andere (vrijwilligers-)organisaties die actief zijn in de wijk. Tevens zal het gebouw dienst doen als moskee. Voor de realisatie van het plan moet het geldende bestemmingsplan worden gewijzigd.

Omdat een Islamitisch Cultureel Centrum past binnen de huidige bestemming ‘Maatschappelijk’, hoeft de bestemming niet te worden gewijzigd. Alleen de maximale hoogte wordt gewijzigd naar 13 meter, met een accent van 18 meter.

Procedure - vastgesteld

Voor het plan is eerst een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft van 25 februari tot en met 7 april 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 8 zienswijzen ontvangen.

Op 13 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tiel West – Maurikstraat 1 ongewijzigd vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad besloten om alle zienswijzen ongegrond te verklaren.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen van 27 oktober t/m 7 december 2021 ter inzage. Het is mogelijk om het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit door te kijken bij het Omgevingsloket op het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel.

In het vaststellingsbesluit ziet u welke zienswijzen door de raad gegrond of ongegrond zijn verklaard. In het onderdeel ‘Advies zienswijzen bestemmingsplan Tiel West – Maurikstraat 1’ van dat besluit staan alle zienswijzen. Bij elk punt staat of de zienswijze gegrond of ongegrond is. Ook staat daar of er wat aan het bestemmingsplan gewijzigd moet worden.

Beroep bij de Raad van State

Degenen die ‘belanghebbend’ zijn, en degenen die in de periode 25 februari - 7 april 2021 een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Dat kan van 27 oktober t/m 7 december 2021. Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Daarnaast is het mogelijk om in dezelfde periode een verzoek om voorlopige voorziening (=schorsingsverzoek, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt) in te dienen. Dit moet u sturen naar de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 8 december 2021. Als niemand beroep heeft ingesteld en ook geen schorsingsverzoek heeft ingediend is het bestemmingsplan dan ook onherroepelijk. Is er wel een schorsingsverzoek ingediend? Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de Raad van State op het verzoek beslist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Via ‘Plannen zoeken’, zoekt u op plannaam “Tiel West – Maurikstraat 1j’ of plannummer ‘NL.IMRO.0281.BP00050-va01’ en u vindt het bestemmingsplan.