Tiel West - Nieuwe Tielseweg 112a

Publicatiedatum: 
3 jul 2020
Bestemmingsplan ‘Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a’ gaat over het terrein aan de Nieuwe Tielseweg 112a. Het terrein aan de Nieuwe Tielseweg wordt begrensd door de Tinnegieter, de Heiligestraat (het RSG Lingecollege) en de parkeerplaats aan de Brugstraat.

Aanleiding

Het is de bedoeling dat er 105 woningen worden gerealiseerd in de vorm van twee bouwblokken en een inpandige parkeervoorziening, De woningen passen binnen het woonbeleid van de gemeente Tiel. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is het bestemmingsplan Tiel West – Nieuwe Tielseweg 112a opgesteld.

Procedure - vastgesteld

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 27 februari 2020 voor zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ontvangen.

Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanaf donderdag 2 juli 2020 tot en met woensdag 12 augustus 2020.

Binnen deze termijn van zes weken kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, worden ingesteld door:

  • een belanghebbende die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het postadres van de Raad van State is postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn is het ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Dit moet u indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Documenten