Tiel West - Veilingterrein en Teisterbantlaan

Publicatiedatum: 
6 jan 2023
De bestemmingsplannen Tiel West – Veilingterrein en – Teisterbantlaan gaan over nieuwe woningbouwlocaties in Tiel-West.

Aanleiding Veilingterrein

Op dit moment liggen in Tiel West enkele verouderde bedrijfslocaties op het zogeheten Veilingterrein. Het gebied is grofweg begrensd door de Spoorstraat, de Papesteeg, de Mr. Thorbeckestraat en de Teisterbantlaan. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 324 woningen, kleinschalige bedrijvigheid en/of horeca, een schoolgebouw en de aanleg van een rotonde mogelijk. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Verdere informatie vindt u op de projectpagina Veilingterrein

Aanleiding Teisterbantlaan

In Tiel-west aan de hoek Teisterbantlaan – Nieuwe Tielseweg ligt het schoolgebouw voor het beroepscollege. Lokaal bekend als “de lesflat”. Het beroepscollege verhuist naar het Veilingterrein en het schoolgebouw wordt gesloopt. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 89 woningen mogelijk op deze locatie. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Verdere informatie vindt u op de projectpagina Teisterbantlaan

Procedure

De ontwerp bestemmingsplannen hebben van 3 augustus 2022 tot en met 14 september 2022 ter inzage gelegen. In deze periode zijn 7 zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 21 december 2022 de bestemmingsplannen ‘Tiel west-Veilingterrein’ en ‘Tiel west-Teisterbantlaan’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Veilingterrein’ vastgesteld. De Raad heeft de bestemmingsplannen op een aantal onderdelen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van de ontwerp bestemmingsplannen. Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in het vaststellingsbesluit.

Stukken inzien

U kunt het bestemmingsplan en het raadsbesluit van 11 januari tot en met 21 februari 2023 inzien. U kunt telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 034) 637 167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen via: omgevingsloket@tiel.nl. U kunt het plan en de bestanden raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep instellen

In de periode van 11 januari tot en met 21 februari 2023 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan in werking op 22 februari 2023.

Crisis en herstelwet is van toepassing

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn  kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. De Raad van State doet binnen 6 maanden uitspraak op beroep. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Toelichting of meer informatie

Als u een toelichting wilt op de bestemmingsplannen kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket via 0344 - 637 167 (bereikbaar ma-en do ochtend). Ook is het mogelijk om per e-mail uw vragen te stellen aan omgevingsloket@tiel.nl.