Veegplan - Bedrijfswoningen

Het bestemmingsplan Veegplan - Bedrijfswoningen betreft zeven verschillende percelen die verspreid liggen over de stad Tiel.

Percelen

De percelen zijn:

  • Flipje’s Erf 1
  • Hogestraat 46-48
  • Leeuweriklaan 1a
  • Nieuwe Tielseweg 46
  • Nieuweweg 29
  • Nieuweweg 71
  • Medelsestraat 5

Aanleiding

Vijf initiatiefnemers hebben het verzoek ingediend om de bedrijfsbestemming van hun perceel te laten omzetten naar een woonbestemming. Van oudsher lagen deze bedrijven aan de rand van de stad, maar de stad is hier omheen gegroeid.

Er wordt nu geen gebruik meer gemaakt van de bedrijfsfunctie en enkel in de bedrijfswoning gewoond. Naast deze vijf initiatieven, worden ook twee verleende vergunningen planologisch ingepast in het bestemmingsplan. Om de woonbestemming mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Procedure

Voor dit plan is het ontwerp bestemmingsplan Veegplan - Bedrijfswoningen opgesteld.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 5 april tot en met 16 mei 2023 ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode geen zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2023 het bestemmingsplan Tiel Veegplan – Bedrijfswoningen vastgesteld. De Raad heeft het plan ongewijzigd vastgesteld.

Stukken inzien

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit kunt u van  23 augustus 2023 tot en met 3 oktober 2023 op afspraak inzien in het stadhuis, Achterweg 2  Tiel. U kunt telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 637 167 (bereikbaar maandag en donderdag van 08.30-12.30 u). Ook is het mogelijk om via e-mail uw vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00066-va01externe-link-icoon externe-link-icoon

Beroep instellen

Beroep instellen

In de periode 23 augustus tot en met 3 oktober 2023 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • een belanghebbende;
  • een niet-belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt totdat op het verzoek is beslist.

Als geen voorlopige voorziening is aangevraagd treedt het bestemmingsplan Veegplan-Bedrijfswoningen in werking op 4 oktober 2023.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u  op maandag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur een afspraak maken bij het Omgevingsloket via telefoonnummer (0344) 637 167. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen: omgevingsloket@tiel.nl.