Voorgenomen verkoop gedeelte perceel E 4494 (Kerkplein Tiel)

De gemeente Tiel geeft hierbij kennis van haar voornemen tot verkoop.

Publicatiedatum: 6 maart 2024

  • een perceel grond, gelegen aan het Kerkplein 1, deel uitmakende van het kadastrale perceel Tiel, sectie E, nummer 4494, groot ongeveer 37 m2, aan de eigenaar van Kerkplein 1 in Tiel;
  • een perceel grond, gelegen aan het Kerkplein 2, deel uitmakende van het kadastrale perceel Tiel, sectie E, nummer 4494, groot ongeveer 98 m2, aan de eigenaar van Kerkplein 2 in Tiel.

De verkoop vindt plaats om ruimte te creëren voor de bereikbaarheid van Kerkplein 1 en 2 (tuin en parkeerplaats).

Motivering

Gemeente Tiel meent dat de direct aangrenzende eigenaren van Kerkplein 1 en 2 de enige serieuze gegadigden zijn die in aanmerking komen voor de koop van deze grond. De kopers hebben aangegeven het betreffende perceel gemeentegrond te willen kopen. Voor Kerkplein 2 geldt dat het stuk grond voorziet in ruimte om een nieuw trappenhuis en een lift te realiseren, waardoor het mogelijk wordt om het ter plaatse gelegen pand en de verdiepingen te kunnen bereiken. Het is onwenselijk voor de gemeente als de realisatie van deze voorzieningen plaatsvindt op haar eigendom. Het resterende gedeelte van de grond wordt aangewend voor parkeerruimte en tuin, passend bij dit beeldbepalende monumentale pand en het parkachtige karakter van het bestaande perceel grond. 

Vervaltermijn 

Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaar of beroep in de zin van de Awb worden ingediend, c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie (van 19 februari tot en met 10 maart 2024) kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.  

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over deze verkoop dan kunt u per e-mail contact opnemen via gronden@tiel.nl 

Didam-arrest

De gemeente Tiel geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021. Lees meer over deze uitspraak en de consequenties op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.