Voorgenomen verkoop grond aan Markt 2 in Tiel

De gemeente Tiel is van plan om grond ter grootte van ca 33 m2 te verkopen, gelegen aan de Markt 2 in Tiel, kadastrale perceel bekend als gemeente Tiel, sectie E, nummer 4535.

Publicatiedatum: 11 april 2024

Motivering

De gemeente Tiel is van mening dat de beoogde koper de enige geschikte gegadigde is, die in aanmerking komt voor de koop van deze grond.  De grond wordt verkocht aan de eigenaar van de aangrenzende percelen. De eigenaar van de aangrenzende percelen heeft op het te verkopen perceel, dat nu eigendom is van de gemeente, een serre geplaatst voor eigen rekening. Gemeente Tiel en koper willen deze onwenselijke situatie beëindigen door verkoop van de grond.

De verkoop vindt plaats onder de bepalingen die de gemeente hanteert bij de verkoop van restgroen. 

Vervaltermijn

Tegen de voorgenomen verkoop kan geen zienswijze, bezwaren of beroep in de zin van de AWB worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verkoop, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie, tot 1 mei 2024,  kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechten van de rechtbank Gelderland.

Als u vragen heeft over deze verkoop dan kunt u per e-mail contact opnemen met vastgoed@tiel.nl.

De gemeente Tiel geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021. Lees meer over deze uitspraak en de consequenties op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.