Voortgang en planning

2021: Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In 2021 hebben we de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Dat is de eerste stap in het onderzoek naar de haalbaarheid van de westelijke uitvalsweg. In deze notitie staat wat we willen  onderzoeken. De oplossing is het verbeteren van de verbinding tussen de bebouwde kom van Tiel (Passewaaij) en de aansluiting op de A15 bij Wadenoijen en/of Est. Hiervoor staan vier alternatieven in de notitie.

  • Een tracé door het gebied ten noorden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé zo dicht mogelijk tegen de zuidkant van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel;
  • Een tracé door het gebied ten zuiden van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel, verder van de spoorlijn af;
  • Een tracé tussen buurt 8 in Passewaaij en de toekomstige buurt 9 en dat verder evenwijdig loopt met de Ophemertsestraat en de Nieuweweg.

Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is de provinciale weg (N834, tussen Tiel en de A15) zo te verbeteren waardoor een nieuwe weg misschien niet nodig is.

Bekijk de kaart met de mogelijke tracés (routes) voor de westelijke uitvalsweg (PDF, 67.12 KB)

U kunt de notitie Reikwijdte en Detailniveau bekijken via onderstaande knop

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (PDF, 1.84 MB)

19 oktober 2021: Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld

Tot 18 augustus 2021 was het mogelijk een reactie (zienswijze) te geven op de notitie Reikwijdte en Detailniveau. De zienswijzen en de reactie van het college daarop staan in het Advies zienswijzen NRD. U kunt dit advies bekijken via onderstaande knop.

Advies zienswijzen NRD (PDF, 251.12 KB) 

Naar aanleiding van de zienswijzen worden de volgende wijzigingen opgenomen in de NRD:

  • Er is een extra alternatief voor een nieuwe weg toegevoegd, namelijk een zuidelijke weg over de Ophemerstestraat en Nieuweweg.
  • Recreatie is toegevoegd onder het beoordelingscriterium Ruimtegebruik.

2022: Haalbaarheidsstudie – vaststellen Milieu Effectrapportage

De volgende stap is het maken van een Milieu Effect Rapportage (MER). In een MER werken we de verschillende alternatieven voor de nieuwe weg verder uit. Daarbij kijken we naar de effecten op de omgeving, zoals woningen, geluid, verkeer, cultuurhistorie en meer. Ook beoordelen we de mogelijkheden om deze nieuwe weg in te richten als 60 km of 80 km weg. Daarnaast onderzoeken we hoe we de westelijke uitvalsweg het beste kunnen aansluiten op de A15 bij Wadenoijen en/of Est.  

In deze fase betrekken we omwonenden en andere belanghebbenden nauw bij het proces. Dat doen we onder andere met zogenaamde adviestafels. Met deze adviestafels bieden we alle belanghebbenden de mogelijkheid om mee te denken. 

De volgende stappen

  • 2023: besluit haalbaarheid en voorkeursvariant
  • Vanaf 2023: opstellen en vaststellen omgevingsplan en beslissing over investering
  • Na 2030: start aanleg nieuwe weg

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon 0344 - 637 335,  e-mail osancak@tiel.nl