Met drone recht boven een rotonde en in de rotonde zit een fietsrotonde, duidelijk zichtbaar door het rode fietspad.

College Tiel gaat voor nieuwe ontsluitingsweg

16 mei 2024
Nieuws

Het college heeft de afgelopen tijd een haalbaarheidsstudie naar een nieuwe ontsluitingsweg voor Tiel uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een nieuwe ontsluitingsweg belangrijk is om de verwachte groei van Tiel mogelijk te maken. Het college heeft op 14 mei 2024 besloten om de meest zuidwestelijke variant, alternatief 5, voor te stellen richting de gemeenteraad. Ook kunnen belanghebbenden de komende tijd hun zienswijze/mening geven. 

Tiel ontwikkelt zich de komende jaren sterk. Diverse bouwontwikkelingen voor de komende jaren, laten zien dat Tiel flink groeit. Wethouder Remco Dijkstra: “De ambities zijn groot. Tiel ligt als stad geografisch uniek in Nederland, maar zit wel ingeklemd tussen de Waal en de A15. De enige twee verbindingen met de A15 zijn onvoldoende om de groei van Tiel met de daarbij te verwachten verkeerstoename mogelijk te maken. De geplande uitbreiding van woningen was voor de gemeente Tiel aanleiding studie te doen naar een betere ontsluiting.”

Uitkomsten studie

In een zorgvuldig proces zijn vijf alternatieven onderzocht. Er is ruim de tijd genomen voor participatie met de omgeving. Voor het college was de groeiambitie doorslaggevend, naast de effecten, de kosten en de impact op de omgeving. Met alternatief vijf krijgt Tiel West een grote impuls in de verbetering van de bereikbaarheid en blijft tegelijkertijd het dorpse karakter van Wadenoijen gespaard. Alle onderzochte alternatieven kennen voor- en nadelen. Wethouder Remco Dijkstra: “De keuze was daarom niet eenvoudig. Het college is van mening dat alternatief vijf het beste scoort op wat wij met elkaar belangrijk vinden. Veel inwoners hebben hun inbreng gedaan of hun mening gegeven tijdens raadsbijeenkomsten en het participatietraject. Hen wil ik bedanken voor hun tijd en inbreng. Deze inbreng heeft het college gebruikt in de uiteindelijke afweging.” De kosten van de voorkeursalternatief voor een nieuwe ontsluitingsweg zijn globaal ingeschat op 40 miljoen euro

Vervolg

Na dit collegebesluit wordt de voorgenomen keuze ter inzage gelegd voor zienswijzen. Dan kunnen omwonenden en belanghebbenden reageren. Na beantwoording van de zienswijzen wordt een raadsvoorstel opgesteld zodat er een definitief besluit door de raad genomen kan worden in het 4e kwartaal van 2024. Als de raad akkoord gaat, kan de aanleg van de ontsluitingsweg starten vanaf 2030.