Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen, slopen, een boom kappen of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan.

Vergunningcheck

Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u wel of geen vergunning nodig heeft.

Heeft u vragen over de (ver)bouw of andere werkzaamheden die u uit wilt voeren? En wilt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Neem dan contact op met het Omgevingsloket van de gemeente Tiel.

Het Omgevingsloket is op maandagochtend en donderdagochtend telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0344 - 637 167. Zij helpen u graag met uw vragen en kunnen u adviseren. U kunt uw vragen ook mailen naar omgevingsloket@tiel.nl.

Aanvragen

Vul het Aanvraagformulier Vooroverleg bouwen en of monumenten volledig in. Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging.

U kunt het aanvraagformulier ook mailen naar omgevingsloket@tiel.nl.

Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening hierover geven.

Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Conceptaanvraag (vooroverleg)
De gemeente kan u de vergunning weigeren of uw aanvraag helemaal niet in behandeling nemen. Wilt u dit voorkomen? Dan is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Dit heet het vooroverleg.

Neemt u daarom bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente. 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag (vooroverleg) schetsplan bedraagt € 250,00. Indien dit leidt tot een omgevingsvergunning, dan worden deze kosten niet in rekening gebracht. 

Deze conceptaanvraag levert u aan met bouwkundige tekeningen via www.omgevingsloket.nl met de knop boven in de groene kantlijn “Contact bevoegd gezag”. Vervolgens gaat u verder met het openstellen van het vooroverleg door op de button “Aanvraag/melding openstellen” te klikken. Klik niet op "Indienen", want daarmee dient u uw aanvraag definitief in bij het bevoegd gezag.

Weigeren van de vergunning
In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
 • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
 • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.

Meenemen

 • Wanneer u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, heeft u uw DigiD nodig.
 • Wanneer u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, heeft u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Constructieberekening of constructieve tekening
 • Plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100)
 • Situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • Tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • Details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie tonen.

Belangrijk

 • De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
 • In de meeste gevallen hoeft u dus maar één vergunning aan te vragen. Dit bespaart tijd en geld.
 • Het is niet verplicht om alle vergunningen in één omgevingsvergunning aan te vragen.
 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online.
 • Ook het indienen van een schetsplan kan via het Omgevingsloket.
 • U kunt een vooroverleg op het gemeentehuis aanvragen.Dit overleg heeft geen formele status maak kan u helpen te bepalen welke vergunningen nodig zijn. Bij complexere projecten kan zo'n overleg voor u en de gemeente lonend zijn. In het Omgevingsloket Online kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het vooroverleg.
 • Bij verbouwingen aan monumenten is vooroverleg altijd raadzaam.
 • Doe altijd eerst de vergunningcheck op het Omgevingsloket Online en kijk of u wel een vergunning nodig hebt. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is of dat er helemaal geen melding of vergunning nodig is.

Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket Online is ook nodig bij de volgende werkzaamheden:

 • Asbestverwijdering
 • In gebruikname van een nieuw gebouw
 • In- en uitrit aanleggen
 • Het plaatsen van grote voorwerpen rondom uw huis, zoals: kraan(wagen), afrastering, hoogwerker, wegafzetting, wegafsluiting, schutting, (bouw)keet, bouwmateriaal, container, steiger en/of alarminstallatie,
 • Lozen van afvalstoffen op de riolering

Beslistermijn

Bij eenvoudige aanvragen (reguliere procedure): De gemeente laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend

Bij complexere aanvragen (uitgebreide procedure): De gemeente laat binnen 26 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Die termijn mag met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.