Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Voor het (ver)bouwen van bouwwerken heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan dan houdt de aanvraag van een omgevingsvergunning óók in dat u een verzoek doet om af te wijken van het bestemmingsplan. Wanneer iemand wil afwijken van het geldende bestemmingsplan kan de gemeente hieraan meewerken. Dit is echter geen verplichting. Per verzoek wordt een afweging gemaakt.

Aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan online aanvragen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Vergeet ten slotte uw buren niet. Bespreek uw plannen met hen, ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Hoe werkt het?

Afwijking die past binnen het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a 1° Wabo
Dit is de zogenaamde binnenplanse afwijking. Het bestemmingsplan zelf bevat regels wanneer en tot welke grenzen kan worden afgeweken van de planregels in dat bestemmingsplan.

Tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.1 lid 1,sub c van de Wabo juncto 5.18 Bor (Besluit omgevingsrecht)
Dit is een zogenaamde buitenplanse afwijking. Het moet gaan om een voorziening in een tijdelijke behoefte. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een tijdelijk noodlokaal. De maximale termijn waarvoor een tijdelijke omgevingsvergunning kan worden verleend is 5 jaar. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning om af te wijken van de bestemmingsplanregels voor een bepaalde periode, moet een procedure worden gestart. Zo moet het voornemen kenbaar worden gemaakt. Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend.

Afwijking op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a 2° Wabo
Met deze procedure kan worden afgeweken van de regels van een bestemmingsplan voor gevallen die minder ingrijpend zijn (de zgn. kruimelgevallen). Hiermee kan sneller worden meegewerkt aan bepaalde bouwplannen dan wanneer eerst een procedure doorlopen moet worden om het bestemmingsplan te herzien.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitbreidingen of van bijgebouwen bij woningen en andere gebouwen. Maar ook om kleine gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen en openbaar vervoer en kleine bouwwerken geen gebouw zijnde (zie artikel 4.1.1 Besluit ruimtelijke ordening).

Kosten

De kosten zijn na te vragen bij het Klant Contact Centrum (KCC), omgevingsloket, telefoon 0344 - 637 167.