Streeckerij de Betuwe

Fruitbedrijf Betuwe Kers BV wil een voorziening voor dagrecreatie maken aan de Lingedijk. Dicht bij de afslag Wadenoijen van de A15. De naam hiervan is Streeckerij de Betuwe. Bij Streeckerij De Betuwe komen de streekproducten van de Betuwe en de fruitteelt centraal te staan.

De locatie

De recreatievoorziening past niet in het geldende bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Om Streeckerij de Betuwe mogelijk te maken heeft Betuwe Kers BV de gemeente gevraagd om mee te werken aan de aanpassing van het bestemmingsplan. Het college en de commissie Ruimte hebben hier in 2018 positief op gereageerd.

Samenwerkingsovereenkomst

Begin 2019 hebben de gemeente en Betuwe Kers BV afspraken gemaakt over het aanpassen van het bestemmingsplan. Die afspraken staan in een overeenkomst. Hierin staat dat de gemeente meewerkt aan de plannen als duidelijk is wat er gaat gebeuren en welke effecten dat heeft op de omgeving. Zo moet duidelijk zijn hoe het gaat met verkeer, parkeren, en hoe wordt voldaan aan de milieu eisen. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken nodig. Betuwe Kers BV laat deze onderzoeken uitvoeren. De gemeente beoordeelt de onderzoeken. Het gaat om onderzoeken naar verkeer, leefbaarheid, geluid, veiligheid en zicht.

Ook is afgesproken dat Betuwe Kers de omgeving moet informeren over de plannen. Dat gebeurt in overleg met de gemeente.

Begeleidingsgroep

Om de mening van de omgeving te horen en om betrokkenen te informeren is een begeleidingsgroep gevormd. In de begeleidingsgroep zitten enkele omwonenden. Betuwe Kers, gemeente en de begeleidingsgroep bespreken de uitgevoerde onderzoeken met elkaar.

Van elke bijeenkomst van de begeleidingsgroep maakt de gemeente een verslag. Hierin staan de  gemaakte afspraken. Als er verschillen van mening zijn, staan de belangrijkste punten daarvan  beschreven. De verslagen staan onderaan deze pagina.

Proces en planning aanpassing bestemmingsplan

Er wordt gewerkt aan het afronden van enkele noodzakelijke onderzoeken, waaronder onderzoek naar de verkeerseffecten. Het onderzoek naar de stikstofuitstoot moet nog worden aangepast vanwege de recente uitspraak van de Raad van State. Niet kan worden gemeld wanneer dit onderzoek kan worden afgerond. Het is namelijk nog niet duidelijk hoe de landelijke regels voor stikstofuitstoot zullen worden aangepast. Voor de planning betekent dit dat nog geen data voor de volgende stappen kunnen worden aangegeven.

Vanaf het moment dat alle onderzoeken en het ontwerp bestemmingsplan gereed zijn moeten de volgende stappen worden gezet:

  • de gemeente toetst de onderzoeksrapporten en het ontwerp bestemmingsplan (waarin de onderzoeken zijn verwerkt) en bespreekt die met de begeleidingsgroep: 6 weken.
  • als de onderzoeken en het ontwerp bestemmingsplan akkoord zijn nemen burgemeester en wethouders een besluit om het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen: 2 weken.
  • het ontwerp bestemmingsplan ligt vervolgens 6 weken ter visie. Dit maakt de gemeente bekend via de openbare mededelingen in Tiel Actueel in de Zakengids en via www.overheid.nlexterne-link-icoon. Tijdens die 6 weken kan iedereen een zienswijze (bezwaar) op het ontwerp bestemmingsplan indienen.
  • de gemeenteraad geeft zijn reactie op de zienswijzen, en neemt een besluit om het bestemmingsplan wel of niet (of gewijzigd) vast te stellen: 8 – 12 weken.
  • Het vastgestelde bestemmingsplan wordt nog 6 weken ter inzage gelegd. Degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen in die periode nog beroep instellen bij de Raad van State.
  • Bekijk het ontwerp bestemmingsplan buitengebied - Streeckerij de Betuwe.externe-link-icoon

Er wordt nog gewerkt aan een meer technische tekening voor het bestemmingsplan. Als gevolg van de uitkomsten van de onderzoeken (o.a. veiligheid en archeologie) en vanwege wensen van de begeleidingsgroep zal die tekening afwijken van de schetsplattegrond.

Meer informatie

Vragen over het proces kunt u stellen aan de heer Jan Strijker 0344 -  63 72 55. Met vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de heer Geert-Jan Leemreize 0344 - 63 74 38.

Informatie over Streeckerij de Betuwe vindt u op: www.streeckerijdebetuwe.nlexterne-link-icoon. Dit is een website van de initiatiefnemer.