Streeckerij de Betuwe

Fruitbedrijf Betuwe Kers BV wil een voorziening voor dagrecreatie maken aan de Lingedijk. Dicht bij de afslag Wadenoijen van de A15. De naam hiervan is Streeckerij de Betuwe. Bij Streeckerij De Betuwe komen de streekproducten van de Betuwe en de fruitteelt centraal te staan.

De locatie

Kaart ban het plangebied voor het project Streeckerij, gelegen bij Wadenijen vlakbij de afslag van de A15.

De recreatievoorziening past niet in het geldende bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt. Om Streeckerij de Betuwe mogelijk te maken heeft Betuwe Kers BV de gemeente gevraagd om mee te werken aan de aanpassing van het bestemmingsplan. Het college en de commissie Ruimte hebben hier in 2018 positief op gereageerd.

Samenwerkingsovereenkomst

Begin 2019 hebben de gemeente en Betuwe Kers BV afspraken gemaakt over het aanpassen van het bestemmingsplan. Die afspraken staan in een overeenkomst. Hierin staat dat de gemeente meewerkt aan de plannen als duidelijk is wat er gaat gebeuren en welke effecten dat heeft op de omgeving. Zo moet duidelijk zijn hoe het gaat met verkeer, parkeren, en hoe wordt voldaan aan de milieu eisen. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken nodig. Betuwe Kers BV laat deze onderzoeken uitvoeren. De gemeente beoordeelt de onderzoeken. Het gaat om onderzoeken naar verkeer, leefbaarheid, geluid, veiligheid en zicht.

Ook is afgesproken dat Betuwe Kers de omgeving moet informeren over de plannen. Dat gebeurt in overleg met de gemeente.

Begeleidingsgroep

Om de mening van de omgeving te horen en om betrokkenen te informeren is een begeleidingsgroep gevormd. In de begeleidingsgroep zitten enkele omwonenden. Betuwe Kers, gemeente en de begeleidingsgroep bespreken de uitgevoerde onderzoeken met elkaar.

Van elke bijeenkomst van de begeleidingsgroep maakt de gemeente een verslag. Hierin staan de  gemaakte afspraken. Als er verschillen van mening zijn, staan de belangrijkste punten daarvan  beschreven. De verslagen staan onderaan deze pagina.

Proces en planning aanpassing bestemmingsplan

Om het bestemmingsplan Buitengebied aan te passen doorlopen we globaal de volgende stappen:

  • Maart - juli 2019: Betuwe Kers laat door deskundige bureaus onderzoeken doen. Deze onderzoeken zijn nodig voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen, zoals onderzoek naar verkeer, parkeren en geluid
  • Maart- juli 2019: de gemeente toetst de rapporten van die onderzoeken en bespreekt die met de begeleidingsgroep
  • Maart - juli 2019: er wordt een ontwerp bestemmingsplan gemaakt. In het ontwerp staat een onderbouwing van de plannen. Ook staat er in wat er met de uitkomsten van de onderzoeken is gebeurd;
  • Juli - Augustus 2019: Als de onderzoeken en het ontwerp bestemmingsplan akkoord zijn nemen burgemeester en wethouders een besluit om het ontwerp bestemmingsplan ter visie te leggen;
  • Augustus - September 2019: Het ontwerp bestemmingsplan ligt 6 weken ter visie. Dit maakt de gemeente bekend via de openbare mededelingen in Tiel Actueel in de Stad Tiel en via www.overheid.nl. Tijdens die 6 weken kan iedereen een zienswijze (bezwaar) op het ontwerp bestemmingsplan indienen.
  • Oktober - november 2019: De gemeenteraad geeft zijn reactie op de zienswijzen. En neemt een besluit om het bestemmingsplan wel of niet (of gewijzigd) vast te stellen.

Verslagen begeleidingsgroep

In dit eerste overleg van de begeleidingsgroep zijn vooral werkafspraken gemaakt. Ook is afgesproken welke onderwerpen de begeleidingsgroep wil bespreken.

In dit overleg heeft de begeleidingsgroep onder andere gesproken over het procesplan voor de wijziging van het bestemmingsplan.

In dit overleg is aan de orde geweest welke onderzoeken worden besproken in de begeleidingsgroep. Ook is de bestemmingsplanprocedure toegelicht.

In dit overleg is gesproken met wethouder C. Kreuk-Wildeman en zijn afspraken gemaakt over een second opinion van het gehouden verkeersonderzoek.

Onderzoeken ruimtelijke onderbouwing

Schetsplattegrond Streekbeleving (JPG, 1 MB)

Meer informatie

Vragen over het proces kunt u stellen aan de heer Jan Strijker, (0344)  637 255. Met vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de heer Geert-Jan Leemreize (0344) 637 438.

Informatie over Streeckerij de Betuwe vindt u op: https://streeckerijdebetuwe.nl/. Dit is een website van de initiatiefnemer.