Uitgifte onroerend goed

De gemeente Tiel maakt via deze pagina de (voorgenomen) uitgifte van gemeentelijke onroerende zaken (grond en opstallen) bekend. Het gaat hier zowel om onroerende zaken die door middel van een openbare selectieprocedure worden uitgegeven als om uitgiften waarbij deze procedure niet is gevolgd (één-op-één uitgiften).

Uitgifte onroerend goed via selectieprocedure

Als de gemeente besluit tot het verkopen, verhuren, of in gebruik geven van grond en opstallen doorlopen we een vastgestelde procedure via een selectieprocedure. Hiermee is het proces voor iedereen transparant en kan iedereen die geïnteresseerd is in de grond en opstallen dit kenbaar maken.

Er is momenteel één uitgifte onroerend goed via een selectieprocedure.

Kantoorruimte/bedrijfsruimte | Predikbroedersweg 3 (2 lokalen)

De gemeente Tiel zoekt een huurder voor 2 klaslokalen in de voormalige Pr. Margrietschool, Predikbroedersweg 3 te Tiel. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.

Objectinformatie
 

Adres

Predikbroedersweg 3, 4003 AL Tiel

Kadastrale kenmerk

Tiel L 783

Bestemming en  gebruik

Maatschappelijk

Oppervlakte

2 lokalen, oppervlakte per lokaal 67,5 m2
Medegebruik van hal en toiletten.

Overige informatie

In het zelfde gebouw bevinden zich nu 3 groepen van basisscholen en een andere huurder.  Het speellokaal naast de te huren lokalen wordt vanaf januari 2024 voor 3 dagen in de week gebruikt door scholen. Deze huurders maken ook gebruik van de hal en toiletten.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De Gemeente heeft op 31 mei 2023 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld.
In het IPH is afgesproken dat in de periode 2023-2028 een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de vernieuwing van schoolgebouwen van het scholeneiland Kloosterbuurt. De daarop volgende plannen en de uitvoering daarvan is beoogd in de periode 2028-2033. Deze plannen kunnen variëren van sloop, renovatie, nieuwbouw, verkoop etc.

Huurvoorwaarden
 

Datum ingang huur

1 januari 2024

Huurtermijn

1 januari 2024 tot en met 31 juli 2024. Verlenging steeds met 1 jaar, tenzij deze lokalen nodig zijn voor onderwijs.

Opzegtermijn

3 maanden

Huurprijs

€ 561,13 per lokaal per maand excl. btw (prijspeil 2023)

Servicekosten

Voorschot van € 250 per lokaal per maand excl. btw. Nacalculatie na afloop van een kalenderjaar.

De servicekosten bestaan uit: gas, water, elektra, huismeester, gemeentelijke belastingen (aandeel huurder), ongediertebestrijding, tuinonderhoud, controle brandblusmiddelen en alle onderhoudskosten die voor rekening van de huurder komen, maar geregeld en betaald door de verhuurder.

Indexering

1 januari 2024

Betalingen

Per maand vooruit te betalen.

Zekerheidsstelling

n.v.t.

Opleveringsniveau

In de staat waarin de ruimte zich op de huuringangsdatum zich bevindt.

Bijzondere huurvoorwaarden

n.v.t.

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst gebaseerd op het standaard ROZ model in de zin van artikel 7.230a BW (model 2015) met de daarbij behorende bepalingen.

Voorbehoud

Bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst.

Selectiecriteria
 

De gemeente Tiel beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. Dit zijn Knock out criteria. Voldoet u aan één van deze criteria, dan krijgt u geen aanbieding vanuit de gemeente Tiel.

Daarnaast stelt de gemeente Tiel aanvullende criteria die worden beoordeeld aan de hand van uw toelichting.  De gemeente Tiel wijst u erop dat zij daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

Knock out criteria
 

 1. Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst.
 2. Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven.
 3. Het stellen van nadere voorwaarden aan de inschrijving, in welke vorm dan ook.
 4. Niet voldoen aan bestemming van het bestemmingsplan.
 5. Niet schuldenvrij zijn van de inschrijver. Bij inschrijving dient een verklaring van de Belastingdienst te worden bijgevoegd. (nakoming fiscale verplichtingen niet ouder dan 6 maanden.)

Aanvullende criteria
 

 1. De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten zich  bij voorkeur richten op kinderen tot 12 jaar.
 2. Omschrijf uw activiteiten, die u op deze locatie wilt gaan uitvoeren. Vermeld de doelgroep en leeftijd van de doelgroep.
 3. De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten passend zijn naast basisonderwijs.
 4. Omschrijf waarom uw activiteiten passend zijn in een schoolgebouw, waar ook scholen gebruik van maken en waarin toiletten gedeeld moeten worden?

Beoordelingscriteria
 

Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst.

U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel

Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven.

U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel

Het stellen van nadere voorwaarden aan de inschrijving, in welke vorm dan ook.

U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel

Niet voldoen aan bestemming van het bestemmingsplan.

U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel

 Niet schuldenvrij zijn van de inschrijver.

U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel

De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten zich bij voorkeur richten op kinderen tot 12 jaar.

75 punten

De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten passend zijn naast basisonderwijs.

25 punten

U kunt de ruimtes bezichtigen
 

Wilt u weten hoe de ruimtes eruit zien? U kunt de ruimtes bekijken op 8 november 2023 tussen 13.00 en 15.00 uur. Dit kan alleen op afspraak. Stuur voor het maken van een afspraak een e-mail naar: vastgoed@tiel.nl.

U heeft interesse. Wat moet doen?
 

 1. Stuur voor 15 november 2023 een mail naar vastgoed@tiel.nl.
 2. Alle mails, die ontvangen worden na de onder 1 genoemde datum en tijdstip, worden niet in behandeling genomen.
 3. De gemeente vergoedt geen kosten die voor het maken van de inschrijving zijn gemaakt.
 4. Zet in de e-mail als onderwerp:  Interesse 2 lokalen Predikbroedersweg 3 Tiel.
 5. Zet in de e-mail waarvoor u de lokalen wilt gebruiken.
 6. Zet in de e-mail een toelichting op de aanvullende criteria.
 7. Voeg de gevraagde bewijsmiddelen toe aan uw e-mail.

Beoordeling van uw reactie
 

De gemeente beoordeelt uw reactie. Het beoordelingsteam bestaat uit ambtenaren van de teams vastgoed, vergunningen en beleid.

Er kunnen 3 situaties ontstaan:

 1. U voldoet aan de gestelde criteria en heeft de hoogste score. De gemeente biedt u een  huurovereenkomst aan.
 2. U en nog een andere inschrijver voldoen beiden aan de gestelde criteria en hebben dezelfde score. Er volgt dan een loting, waarvoor de beide inschrijvers worden uitgenodigd.
 3. U voldoet niet aan de gestelde criteria en heeft niet de hoogste score. De gemeente schrijft u een brief waarin wordt uitgelegd waarom u niet aan de criteria voldoet en dus niet de hoogste score hebt. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningenrechter. De termijn hiervoor is 20 kalenderdagen na de verzenddatum van afwijzing.

Uitgifte onroerend goed één op één

Op deze pagina informeert de gemeente de markt ook over voorgenomen overeenkomsten die niet na het doorlopen van een selectieprocedure tot stand komen.

Hierdoor kan een potentiële gegadigde kennisnemen van een voornemen en van de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende partij aan te gaan. Binnen de aangegeven vervaltermijn kan een potentiële gegadigde een kort geding starten om het aangaan van deze overeenkomst tegen te gaan.

Voorgenomen verhuur restgroen aan De Hennepe in Tiel

De gemeente Tiel is van plan om een strook restgroen ter grootte van ca. 173 m2 te verhuren,  gelegen bij de woning aan De Hennepe 408 en deel uitmakende van het kadastrale perceel bekend als gemeente Tiel, sectie L, nummer 3371.

Motivering

De grond wordt verhuurd aan de huurder van het aangrenzend woonperceel. De gemeente is van oordeel dat op basis van de Uitvoeringsnota Restgroen 2016 de beoogde huurder de enige geschikte gegadigde is. De verhuur vindt plaats onder de voorwaarden die de gemeente stelt aan de verhuur van restgroen.

Vervaltermijn

Tegen de voorgenomen verhuur kan geen zienswijze, bezwaren of beroep in de zin van de AWB worden ingediend c.q. ingesteld. Als u het niet eens bent met de voorgenomen verhuur, dan dient u dat binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de voorzieningenrechten van de rechtbank Gelderland.

Als u vragen heeft over deze verhuur dan kunt u per e-mail contact opnemen met vastgoed@tiel.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente Tiel uitvoering aan het arrest van de Hoge raad d.d. 26 november 2021. Lees meer over de uitspraak en consequenties hiervan op de website van de Rijksoverheid.

 

Situatietekening