Veelgestelde vragen COA

Veelgestelde vragen en antwoorden

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Ook op het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op dit moment te weinig plekken beschikbaar. Er zijn daarom dringend extra opvanglocaties nodig. De oproep voor extra opvang is gedaan aan alle gemeenten en veiligheidsregio’s in Nederland. Inmiddels is er op diverse plaatsen in Nederland noodopvang geregeld, maar er is altijd nog behoefte aan meer opvangplekken. De duur van die opvang verschilt per gemeente. Er zijn nog meer gemeenten in het land waar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mee in gesprek is voor een kortdurende, of langdurige opvang.

Het COA heeft in een aantal gemeenten in Nederland asielzoekers gehuisvest in hotels.

Vluchtelingen zijn mensen die wegens oorlog of andere redenen vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland worden ze  statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is en de doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen als gevolg van de krapte op de woningmarkt laag, heeft het COA te weinig opvangcapaciteit. Om toch aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn daarom extra opvanglocaties nodig: de tijdelijke noodopvang. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Zie ook: www.coa.nlexterne-link-icoon.

De reguliere opvanglocaties (asielzoekerscentra) zitten vol. De belangrijkste reden hiervoor is het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten ruim 12.000  statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen in gemeenten die er niet of onvoldoende zijn.

Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe (nood)opvanglocaties. Normaal gesproken zijn dit trajecten die langere tijd duren. In de huidige situatie met acute behoefte aan opvangplaatsen doet het COA een beroep op alle gemeenten in Nederland om voor bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden.

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleenstaande volwassenen en kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van bewoners te komen. Begrijpelijkerwijs is de instroom van asielzoekers in Nederland leidend.

Het COA kan in totaal 120 asielzoekers opvangen in hotel Van der Valk in Tiel.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie in samenwerking met beveiligingsorganisatie Trigion. Er zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie.

Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie/wijkagent. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland. Zie ook www.coa.nlexterne-link-icoon.

Het COA heeft in een aantal gemeenten in Nederland asielzoekers gehuisvest in hotels.

Het COA stuurt de mensen na aankomst in Nederland door naar (nood)opvanglocaties.  Daar verblijven ze in elk geval tot hun asielaanvraag in procedure wordt genomen.

In hotel Van der Valk worden onder meer mensen gehuisvest die in afwachting zijn van de uitslag van hun asielaanvraag. Verder komen er mensen van wie de asielaanvraag al is goedgekeurd, de zogenoemde statushouders. Deze groep is in afwachting van een woonruimte buiten het azc. De duur van hun verblijf hangt af van de snelheid waarmee zij een woning krijgen toegewezen buiten het azc. 

Asielzoekers wonen en leven zelfstandig in een azcexterne-link-icoon

De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland. Ze mogen zich dus vrij bewegen in de gemeente. Het COA kent huisregels. Bewoners krijgen deze regels in hun eigen taal uitgereikt. Verder krijgen ze uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.

Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op, als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoekt het COA naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Asielzoekers met een burgerservicenummer (BSN) mogen ook werken.  

Na binnenkomst in Nederland worden alle asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de geldigheid van documenten.

De mensen ondergaan een coronatest, een tbc-controle en krijgen een medische intake. Ze krijgen allemaal een vaccinatie tegen COVID-19 aangeboden. Op de locatie is medische zorg aanwezig.

Ja, ze mogen bezoek ontvangen. Het COA kent een bezoekersregeling.

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Met eigen initiatieven, of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Hoe wij dit zullen coördineren, komt op een later moment op de locatiepagina van deze opvang te staan.

Het COA heeft helaas geen gelegenheid om grote hoeveelheden kleding en goederen op een locatie te ontvangen. Ook het sorteren en uitdelen van spullen vergt veel logistieke inspanning. U kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils, 2Switch of Klesteo.

Mocht er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. U leest meer hierover op de website van het COAexterne-link-icoon.