Bezwaar maken

Wanneer uw belang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, kunt u in principe binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift dient u schriftelijk in bij het college, tenzij bij het besluit anders is vermeld.

Wat moet ik doen?

Een bezwaarschrift dient u schriftelijk in bij het college, tenzij bij het besluit anders is vermeld.

Het postadres voor uw bezwaarschrift is: Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
  • de datum;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de motieven van het bezwaar;
  • de handtekening.

Een bezwaarschrift gesteld in een vreemde taal dient te zijn voorzien van een vertaling. Het ontbreken van deze gegevens kan tot niet-ontvankelijkheid van uw bezwaar leiden. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Spoedprocedure

Als u vindt dat uw belangen spoedeisend zijn, kunt u bij de voorzieningenrechter te Arnhem een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het verzoek aan de voorzieningenrechter, kan pas worden ingediend als er bezwaar is gemaakt. Dit verzoek moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift.

Voor de behandeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht in rekening gebracht.
Het postadres is:

Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem