Informatie Bezwaren- en Klachtencommissie

De Bezwaren- en Klachtencommissie adviseert over de afhandeling van bewaren en klachten. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

Welke bezwaren behandelt de bezwarencommissie?

De klachten- en bezwarencommissie behandelt bezwaren tegen bijvoorbeeld:

 • omgevingsvergunning bouwen
 • omgevingsvergunning kappen van bomen
 • evenementenvergunningen
 • (afwijzing) van subsidie;
 • handhaving.

Deze commissie adviseert de gemeente Tiel ook over ingediende klachten.

Wat doet de bezwarencommissie niet?

De bezwarencommissie behandelt geen bezwaren tegen de gemeentebelastingen (zoals de parkeerbon) of over besluiten van Werkzaak.

Ambtelijk horen

In sommige gevallen behandelt de gemeente een bezwaarschrift ook zonder tussenkomst van de bezwarencommissie. Vaak gaat het om eenvoudige bezwaarschriften waar een eenvoudigere en efficiëntere behandeling mogelijk is. Een juridisch adviseur adviseert dan de gemeente over de beslissing op uw bezwaar.

Het betreft de volgende categorieën van bezwaarschriften:

 • Besluiten op grond van diverse artikelen vanuit de APV
 • Verkeersbesluiten
 • Gehandicaptenparkeerkaarten
 • Wegsleepverordening
 • Subsidieverlening
 • Subsidievaststelling en/of terugvordering tot € 2.500,--
 • Gebonden beschikkingen op grond van de Bouwverordening
 • Sloopvergunningen op grond van de Bouwverordening
 • Vergunningen m.b.t. de activiteit kappen
 • Leerlingenvervoer
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Participatiewet
 • Gemeentelijke minimaregelingen
 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Wet basisregistratie persoonsgegevens
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet hergebruik van overheidsinformatie
 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
 • Besluiten tot buiten behandeling stellen van een aanvraag
 • Bezwaarschriften die (kennelijk) niet-ontvankelijk zijn

Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie behandelt klachten over gedragingen van alle bestuursorganen van de gemeente en over gedragingen van de onder verantwoordelijkheid van die bestuursorganen werkzame personen.

Voor meer informatie over de werkwijze rondom klachten kunt u de pagina Klacht tegen bestuurlijk en ambtelijk optreden bekijken.

Wie zijn de commissieleden?

In de commissie zijn de volgende personen benoemd benoemd voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026:

Voorzitters

 • N.E. Joosten
 • F.G. van Dam
 • N.A. de Groot
 • M. de Waal
 • J.C. van Vuren

Leden

 • P.W.J.M. Corvers
 • J.W. Meelkop
 • D.A. Slotboom
 • J.M.N. Packbier
 • L. de Visser
 • C.R. van Stokkum
 • H. Remerie

Waarom is er een gezamenlijke commissie?

De gemeenten Tiel en Culemborg hebben een gezamenlijke bezwaren- en klachtencommissie. De samengevoegde commissies van Tiel en Culemborg zijn samengesteld tot één bezwarencommissie.

Dit bespaart kosten omdat vergaderingen efficiënter ingepland kunnen worden. Er kunnen meer bezwaarschriften op één dagdeel worden gepland. Dit voorkomt dat de commissie voor één of twee zaken bijeenkomt. Een tweede voordeel is dat secretarissen elkaar kunnen vervangen.

Hoe zijn de commissieleden gekozen?

Bij het kiezen van de voorzitters is gekeken of zij ervaring hebben met het leiden van een vergadering. Ook is er gekeken of de voorzitters een oplossingsgerichte instelling hebben. Bij het kiezen van de leden is gekeken of alle gevraagde deskundigheid aanwezig is.

De voorzitter is ook lid van de bezwarencommissie. De vergadering van de commissie bestaat uit één voorzitter en twee (overige) leden, ondersteunt door een ambtelijk secretaris.