Samenwerking en communicatie

De gemeente werkt met verschillende partners samen in het Anders Wonen project. Zo is er overleg met verschillende zorgpartijen die de bewoners kunnen begeleiden en zijn er afspraken gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie Kleurrijk Wonen. Kleurrijk Wonen gaat de huisjes plaatsen en verhuren.

Communicatie en participatie

De gemeente hecht grote waarde aan de mening van inwoners en andere belanghebbenden.  We zijn vanaf de start van het Anders Wonen project in gesprek met inwoners. Inwoners werden betrokken bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor Anders Wonen. Daarna hadden we op verschillende momenten overleg met omwonenden en andere belangstellenden van diverse locaties die geschikt zijn. 

Met een klankbordgroep zijn we in gesprek over de locatie Schaarsdijkweg/Lingeweg. In de klankbordgroep zitten – naast direct omwonenden - onder andere vertegenwoordigers van de wielerbaan en omliggende bedrijven.  Ook de woningcorporatie, hulpverleners en politie sluiten bij de overleggen aan.  In de klankbordgroep gaan we samen constructief op zoek naar oplossingen om de zorgen van de buurt over leefbaarheid en veiligheid te minimaliseren. En werken we de ideeën voor het voedselbos verder uit.

Verslagen van de klankbordgroep Anders Wonen en voedselbos locatie Schaarsdijkweg/Lingeweg

De klankbordgroep is in het najaar van 2021 drie keer bij elkaar geweest. 

  • Bijeenkomst 21 september 2021: In deze bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het doel van de klankbordgroep. De klankbordgroep denkt mee over suggesties en oplossingen om te komen tot een veilige en leefbare inpassing van Anders Wonen en het Voedselpark in de omgeving. De adviezen van de klankbordgroep verwerken we in een Inpassingsplan. In de eerste bijeenkomst hebben deelnemers hun vragen en zorgen over Anders Wonen op een rijtje gezet. En hebben we uitgangspunten geformuleerd voor het Voedselpark. 
  • Bijeenkomst 11 oktober 2021: In de tweede bijeenkomst hebben we ingezoomd op de uitgangspunten voor het Voedselpark. Er is onder andere gesproken over het beheer, het onderhoud en de mogelijke exploitatievormen. Ook hebben we het gehad over de landschappelijke inpassing en de mogelijke maatschappelijke functies van het park. Over de meeste onderwerpen was in de klankbordgroep veel discussie. Daardoor zijn we niet meer toegekomen aan het bespreken van Anders Wonen.
  • Bijeenkomst 26 oktober 2021: In deze derde bijeenkomst hebben we vooral gesproken over Anders Wonen. Op basis van eerdere input is een Inpassingsplan gemaakt. In dat plan beschrijven we onder andere de doelgroep, de rollen van de verschillende partijen en de ruimtelijke inrichting. Ook maken we in het Inpassingsplan afspraken over het beheersen van eventuele risico’s. De suggesties en oplossingen van de klankbordgroep om te komen tot een veilige en leefbare inpassing van Anders Wonen en het Voedselpark, zijn soms wel en soms niet verwerkt. We leggen ook uit waarom we suggesties en oplossingen wel of niet hebben verwerkt. Daarnaast hebben we het gehad over het Voedselpark. Op basis van de vorige bijeenkomst is het plan daarvoor verder uitgewerkt. En hebben we een subsidieaanvraag bij de Provincie Gelderland ingediend. Tenslotte schetsen we het vervolg: we willen namelijk graag met omwonenden de plannen voor zowel Anders Wonen als het Voedselpark verder uitwerken.

Verslagen van de begeleidingsgroep Anders Wonen 

In 2018 dacht een aantal inwoners met ons mee over mogelijk geschikte locaties voor Anders Wonen.